Mission

ภารกิจของเราคือการให้บริการ และ พัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าว่าจะต้องได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

Vision

มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะก้าวต่อไป ด้วยเอกสักษณ์ของความเป็นไทย แต่ความสามารถเทียบเท่าสากล อันเป็นเป้าหมายสูงสุด

Slogan

ความพึงพอใจของท่านคือความสำเร็จของเรา

Young Star Express Group

บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 15 มกราคม 2539 โดย หม่อมหลวงปานยี่หวา สุขสวัสดิ์ และเพื่อน ซึ่งในระยะเริ่มแรกมีพนักงานเพียง 15 คน ทำหน้าที่ให้บริการพิธีการศุลการกรในการนำสินค้าเข้า - ส่งออก

หลังจากนั้น บริษัทฯได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้มีบริการอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากการดำเนินพิธีการศุลกากรเพียงอย่างเดียวเหมือนในช่วงแรกๆ แก่ลูกค้าประจำและทั่วไปกว่า 50 ราย

เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากร

เราเชี่ยวชาญในงานด้านพิธีการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด เราวัดผลลัพธ์จากความพึงพอใจจากลูกค้า

บริการทางด้านพิธีการศุลกากร

90%

บริการปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์

95%

การขอใบอนุญาต

85%

การจองระวางและขนส่งสินค้า

90%

บริการ

บริษัทของเราเป็นผู้ให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากร การนำเข้าและการส่งออกสินค้าได้ทุกประเภท

บริการทางด้านพิธีการศุลกากร

ให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภทและการบริการพิธีการศุลกากรที่ชายแดน

บริการปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์

ให้บริการปรึกษา และดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ ดำเนินงานและขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ, สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต, เขตปลอดอากร (FZ), เขตประกอบการค้าเสรี, สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)

การขอใบอนุญาต

การขอใบอนุญาตนำสินค้าเข้า-ส่งออก และฟอร์มเอ, ดี, อี, เอฟทีเอและซีโอ จากหน่วยงานต่างๆ

การจองระวางและขนส่งสินค้า

การจองระวางบรรทุกสินค้าทั้งทางอากาศ ทางทะเลและทางบก, การบรรจุหีบห่อ, การขนส่งสินค้าในประเทศทางบก

Young Star Logistics

บริษัทฯให้บริการรับส่งสินค้าจากโรงงาน หรือคลังสินค้าทั่วไป และนำไปส่งยังจุดหมายปลายทางโดยพนักงานขับรถที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี และสามารถรายงานแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานภาพของสินค้าได้ตลออดเวลาแบบทันที ด้วยระบบ GPS Tracking Satellite ตลอดระยะทางที่ทำการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไปถึงจุดหมายได้ตามเวลา และปลอดภัย

บริการขนส่งด้วยรถที่ได้มาตรฐาน

บริการขนส่งสินค้าด้วยรถที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างดี และสม่ำเสมอ